Reactie ondertekenaars Groenboerenplan op advies Remkes

Klik op de afbeelding voor vergroting

Herenboeren Nederland heeft op 6 juli het Groenboerenplan mee ondertekend. Dit 10-punten-plan is op die dag aangeboden aan de Ministers van Landbouw en Natuur & Stikstof. De ondertekenaars van het Groenboerenplan pleiten voor een integrale langetermijnvisie voor de landbouw, waarbij ook aan de andere urgente dossiers voor klimaat, bodem- en waterkwaliteit wordt gewerkt. Gedurende de rest van de zomer hebben nog eens 875 organisaties aangegeven dit plan te steunen.

Het Groenboerenplan heeft een aantal dingen in beweging gezet. Zo zijn de initiatiefnemers van het plan uitgenodigd deel te nemen aan gesprekken met bemiddelaar Remkes. Daarbij was, namens de coalitie van initiatiefnemers, o.a. Herenboeren NL bestuurslid Geert van der Veer aanwezig. Ook zijn er meerdere gesprekken geweest met het ministerie van LNV, waaruit vijf geplande beleidssessies zijn voortgekomen. Herenboeren NL was onlangs aanwezig bij de eerste daarvan, met als onderwerp ‘Onderzoek, onderwijs en kennis’.

Met de komst van de nieuwe minister van Landbouw en de publicatie van het rapport van Remkes breekt een nieuwe fase aan. De initiatiefnemers achter het Groenboerenplan hebben onderstaande eerste (inhoudelijke) reactie opgesteld. Ze stellen zich in verbinding met het ministerie en hopen dat ze zo snel mogelijk opnieuw uitgenodigd worden om mee te denken met het kabinet (de participatiesessies blijven los daarvan doorgang vinden).

“Het rapport van Remkes is stevig: flink ingrijpen op de korte termijn om ruimte te scheppen voor een afgewogen proces in de gebieden. We dragen als groene boeren graag bij aan de invulling van een biologische en natuurinclusieve landbouw in lijn met de maatschappelijke randvoorwaarden in heel Nederland. Remkes heeft in zijn presentatie laten blijken dat hij inziet dat het nieuwe beleid grote consequenties kan en zal hebben voor veel boerenbedrijven. Het is voor ons belangrijk dat biologische en natuurinclusieve werkwijzen die bijdragen aan de realisatie van deze doelen erkend worden door het ministerie.

Landbouw met een lage stikstofbelasting en een positieve bijdrage aan natuur, klimaat, biodiversiteit, water- en bodemkwaliteit is namelijk goed mogelijk. Duizenden groene boeren laten dat zien op hun eigen boerenerf. Het is goed dat het rapport voorstelt ook supermarkten en foodservicebedrijven te wijzen op hun verantwoordelijkheid om zoveel mogelijk Nederlandse producten af te zetten. Ter versteviging van de positie van de boer in de keten zien wij ook een rol voor de rechtstreekse afzet aan de burger in de korte keten.
 
Het is nu aan het kabinet om te kiezen voor meer duurzame plantaardige productie en een veehouderij gebaseerd op natuurlijke principes en dierenwelzijn. Wij werken graag mee aan het door Remkes voorgestelde landbouwakkoord. Het Groenboerenplan bevat veel bouwstenen die door Remkes worden gewaardeerd en waarvan hij constateert dat het Kabinet hier meer gebruik van zou moeten maken. Vanuit onze kennis en ervaring doen we daarin suggesties om het overheidsbeleid aan te passen opdat boeren hun weg kunnen vinden naar hún variant van groenboeren.”

Deel dit bericht: